Πότε ανανεώσατε την κάρτα καυσαερίων του οχήματός σας; Η παράλειψη έχει πρόστιμο 200 ευρώ και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας!

 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ορίζονται τα θέματα ρύπων και θορύβων, η παραβίαση των οποίων επιφέρει χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας η οποία παρακρατείται μέχρι την προσκόμιση από τον παραβάτη σημειώματος της αρμόδιας υπηρεσίας συγκοινωνιών για την σχετική καταλληλότητα του οχήματος.

Δείτε εδώ πιο αναλυτικά:

ΑΡΘΡΟ 15: Εκπομπές ρύπων, θόρυβοι κ.λ.π.

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία, ως και η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος το οποίο: α) εκπέμπει ουσίες ή προϊόντα βλαπτικά για την υγεία του ανθρώπου ή που ρυπαίνουν τα περιβάλλον πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, β) προκαλεί γενικά από την κίνηση και λειτουργία του θόρυβο πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

2. Mε κοινή απόφαση των Yπoυργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια περιεκτικότητας σε βλαπτικές ουσίες για την υγεία ταυ ανθρώπου και σε προϊόντα αερίων που ρυπαίνουν τo περιβάλλον, πoυ εκπέμπονται από τα οδικά οχήματα, καθώς επίσης και τα επιτρεπόμενα όρια των θορύβων πoυ προκαλούνται από αυτά. Όλα τα πιo πάνω όρια μπορούν να κλιμακώνονται ανάλογα με την ηλικία τoυ κινητήρα και με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ταυ οχήματος.

Via nextdeal

Add Comment