Πότε επιτρέπονται οι οδικοί ελιγμοί;

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ορίζονται οι κανόνες των ελιγμών, η παραβίαση των οποίων επιφέρει κυρώσεις και πρόστιμα. Ειδικότερα για τις παραγράφους 1, 2, 3, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 80 ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας για 10 ημέρες. Η παράβαση της παραγράφου 4 επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για 10 ημέρες και 9 βαθμούς ποινής στο point system.

Δείτε εδώ πιο αναλυτικά:

ΑΡΘΡΟ 21: Κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων

1. Ο οδηγός που προτίθεται να εκτελέσει ελιγμό, οφείλει προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού, οι οποίοι κινούνται πίσω, μπροστά ή πλάι του, ή ετοιμάζονται να τον προσπεράσουν, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση την κατεύ8υνση και την ταχύτητά τους.

2. Πριν από κάθε ελιγμό, ο οδηγός υποχρεούται να καταστήσει έγκαιρα γνωστή την πρόθεσή του αυτή, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτόν τους δείκτες κατεύθυνσης, αν δε αυτοί δεν λειτουργούν, υποχρεούται να δώσει τα ακόλουθα σήματα με το χέρι: α) Έκταση του βραχίονα για στροφή προς την κατεύθυνση αυτού. β) Κάμψη του βραχίονα προς τα πάνω για στροφή προς την αντίθετη πλευρά αυτού. γ) Κάμψη του βραχίονα προς τα κάτω, για τον ελιγμό στάθμευσης.

3. Η προειδοποίηση που δίνεται με τους δείκτες κατεύθυνσης επιβάλλεται να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του ελιγμού και να παύει όταν ολοκληρωθεί ο ελιγμός.

4. Αυτός που επιχειρεί στην οδό συνεχείς ή διακεκομμένους ελιγμούς και κίνηση που εγκυμονεί κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.

Φίλε οδηγέ πριν κάνεις επικίνδυνους οδικούς ελιγμούς σκέψου! Οι πνευματικοί ελιγμοί την κατάλληλη στιγμή είναι ασφαλέστεροι και σε προφυλάσσουν από σοβαρά ατυχήματα!

Via nextdeal

Add Comment